Vaikuttamisen koulutus: Asiantuntijan vaikuttamistaidot

Vaikuttamisen koulutus — asioiden edistämiseen työssä

Asiantuntijan vaikuttamistaito — Influencer

Vaikuttamisen koulutus antaa käytännön keinoja viedä asioita, projekteja ja muutoksia eteenpäin organisaatiossa yhteistyötaidoilla — ilman muodollista valtaa.

Jari Vuorenmaan jo yli 300 kertaa toteuttama yhteistyötaitojen ja tehokkaan vaikuttamisen valmennus antaa keinoja ihmisten sitouttamiseen ja osallistamiseen, luottamuksen luomiseen, ideoiden myyntiin, asioiden perustelemiseen ja niistä neuvottelemiseen — niin oman organisaation sisällä kuin asiakastyössä.

Kesto: 2 päivää / 4 x puoli päivää
Toteutus: tilausvalmennus — lähi / etä
Valmentaja: Jari Vuorenmaa — suomi / englanti

Vaikuttaminen koulutus Asiantuntijan vaikuttamistaidot -valmennus

Sisältö — Asiantuntijan vaikuttamistaidot -koulutus

Tehokkaan vaikuttamisen keinoja

Vaikuttamistaitojen koulutuksessa keskitytään vaikuttamisen keinojen käytännön soveltamiseen ja ihmisten sitouttamisen harjoitteluun oman työn yhteistyötilanteissa.

Keino 1: Vaikuttamistilanteiden ja -haasteiden analysointi
Mitkä ovat oman työsi vaikuttamisen kohderyhmäsi ja -haasteesi?
 • Mitkä ovat asiantuntijatyön ja oman työsi vaikuttamishaasteet?
 • Millä keinoin lähdemme ratkomaan haasteita?
 • Miten hyvin hallitset vaikuttamisen kolme tasoa: ihmiset, asiasisällön ja menetelmät?
Keino 2: Vaikuttamistyylin mukauttaminen
Mikä on oma vaikuttamisen tapasi ja miten sopeutat sitä kuulijasi mukaan?
 • Mikä on oma luontainen vaikuttamistyylisi?
 • Lähdetkö mieluummin liikkeelle asioista vai ihmisistä?
 • Painotatko enemmän suunnittelua vai tekemistä?
 • Mitkä ovat oman vaikuttamistyylisi vahvuudet ja mahdolliset kehittämiskohteet?
 • Mitkä asiat sinulta ehkä helposti unohtuvat vaikuttamistilanteissa?
 • Miten voit tasapainottaa ja monipuolistaa omaa vaikuttamisen tapaasi?
Keino 3: Luottamuksen luominen ja ideoiden myynti
Miten luot luottamuksen tunteen (etänäkin) ja myyt ideoitasi muille?
 • Mistä luottamus syntyy ja miksi se on vaikuttamisen perusta?
 • Miten myyt ideoitasi muille?
 • Miten voit muokata omaa ideanmyyntitapaasi kuulijasi mukaan?
 • Milloin asiat kannattaa myydä ongelmina ja milloin mahdollisuuksina?
Keino 4: Sitouttaminen yhteiseen tekemiseen
Miten ja missä vaiheessa osallistat muita ja miten saat heidät sitoutumaan?
 • Miten teet sidosryhmäanalyysin ja mietit, keihin kaikkiin sinun tulee vaikuttaa?
 • Miten ja milloin sitoutat muita ja otat heidät mukaan tekemiseen?
 • Miten hallitset osallistavan yhteistyön neljä vaihetta — ja minkä vaiheen yli todennäköisesti hyppäät liian usein?
 • Miksi vastaus kysymykseen ’miksi’ on vaikuttamisessa tärkein ja mitä muuta voit oppia muutosjohtamisen menetelmistä?
 • Miten pyydät muita tekemään asioita?
Keino 5: Menetelmävalinta
Miten valitset kuhunkin tilanteeseen sopivan vaikuttamisen menetelmän?
 • Milloin kannattaa vaikuttaa perustelemalla ja esittämällä — ja milloin ei?
 • Milloin kannattaa vaikuttaa osallistamalla ja ajatteluttamalla — ja milloin ei?
 • Mitkä vaikuttamismenetelmät sopivat parhaiten kuhunkin vaikuttamisen vaiheeseen?
Keino 6: Perustelemalla vaikuttaminen
Miten vaikutat perustelemalla ja esittämällä näkemyksesi?
 • Miten taustoitat perustelusi ja lähdet liikkeelle kuulijoittesi tietotasolta?
 • Miten rakennat hyvän perustelun TOR-mallilla?
 • Mikä on asiantuntijaperusteluiden yleisin ongelma ja miten ratkot sen?
 • Miksi päättäjien kanssa kannattaa aloittaa ’pihvillä’?
 • Miten teet hyvän päätösehdotuksen johdolle 7 kohdan kaavalla?
Keino 7: Kysymällä vaikuttaminen
Miten vaikutat kysymällä, osallistamalla, ajatteluttamalla ja oivalluttamalla?
 • Miten teet alkuvaiheen vaikuttamista ja myyt ajatuksiasi oivalluttamalla muita?
 • Miten luot tarpeen ideallesi ennen ratkaisun esittämistä?
 • Miten osallistat muita yhteiseen ideointiin ja sitoutat heitä yhteiseen tekemiseen?
Keino 8: Kokouksissa ja neuvotteluissa vaikuttaminen
Miten tehostat kokouksissa ja neuvotteluissa vaikuttamista (etänäkin)?
 • Miten aloitat vaikuttamisen jo ennen kokousta / neuvottelua?
 • Miten luot kokoukselle napakan tavoitteen ja mahdollistat muiden valmistautumisen?
 • Miten toimit neuvotteluissa N-mallin mukaisesti ja varmistat ihmisten sitoutumisen?
 • Miten teet virtuaalikokouksistakin vuorovaikutteisia ja osallistavia?
Keino 9: Vaikuttajana kehittyminen
Mitkä ovat oman vaikuttamisesi työkalut jatkossa?
 • Mitä valmennuksen menetelmistä ja työkaluista lähdet soveltamaan?
 • Mistä lähdet ensimmäiseksi liikkeelle?

Toteutus — Vaikuttamistaidot kehittyvät harjoittelemalla

Asiantuntijan vaikuttamistaidot -koulutus toteutetaan tyypillisesti joko kaksipäiväisenä asiakaskohtaisena ryhmävalmennuksena tai neljän puolen päivän moduulista koostuvana etäkoulutuksena. Koulutus sisältää runsaasti vaikuttamisen keinojen harjoittelua ja soveltamista omaan työhön ja kattavan materiaalin.

Valmennukseen on liitettävissä myös DiSC-analyysi, WorkPlace Big Five -profiili tai tunneälyä mittaava EQ-i 2.0 tai 180 asteen yhteistyökäyttäytymisen arvio.

Valmennusta toteutetaan myös englanniksi nimellä ”Influencer — how to influence and collaborate with impact”. Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Kouluttaja — Vaikuttamisen valmentaja Jari Vuorenmaa

Asiantuntijan viestintätaitojen kouluttaja Jari Vuorenmaa toimii valmentajana Asiantuntijan vaikuttamistaito-valmennuksessa.
Jari Vuorenmaa

Valmennuksen kehittäjä ja toteuttaja on vaikuttamistaitojen kouluttaja Jari Vuorenmaa.

Jari on toteuttanut asiantuntijan viestintätaitojen, yhteistyötaitojen ja vaikuttamisen keinojen valmennusta yli 300 kertaa sekä yritysasiakkaille että julkiselle sektorille niin Suomessa kuin ulkomailla Brasiliasta Kiinaan. Tätä Jari Vuorenmaan valmennusta ovat jälleenmyyneet myös useammat muut koulutusorganisaatiot. Kaikki oikeudet valmennukseen omistaa Imaction: Jari Vuorenmaa.

Tutustu myös osaamisen jakamiseen keskittyvään Asiantuntija kouluttajana – Train the trainer -koulutukseen sekä projektien vetäjille suunnattuun projektipäällikön vaikuttamis- ja neuvottelutaitojen valmennukseen.


Hyödyt — Miksi vaikuttamisen valmennus?

Vaikuttamistaidot auttavat johtamaan muita

Asiantuntija vaikuttajana

Asiantuntijatyötä tehdään jatkuvasti erilaisissa projekteissa ja muutoshankkeissa, joissa asiantuntija vastaa asioiden eteenpäin viemisestä ja siitä, että saa muut sekä ymmärtämään että tekemään asioita — ilman suoranaista valtaa.

Asiantuntija johtaa vaikuttamalla muihin. Mutta pelkkä hyvä asiantuntemus ja kyky kommunikoida ei vielä riitä, vaan tarvitaan myös ihmistuntemusta ja kykyä motivoida ja sitouttaa muut yhteiseen tekemiseen — ihmisten johtamisen taitoa.

Ja mitä isommassa organisaatiossa toimitaan, sitä enemmän haastetta muiden vakuuttaminen työhön tuo — matriisiorganisaatiossa tai etänä vaikuttamisesta puhumattakaan.

Tähän haasteeseen kattavan työkalupakin tarjoaa vaikuttamisen ja viestintätaitojen valmennus ”Asiantuntijan vaikuttamistaito”. Valmennusta on toteutettu jo yli 300 kertaa sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa.

Asiantuntijan vaikuttamistaidot -valmennuksessa

 • saat keinot proaktiiviseen asioiden ja projektien edistämiseen
 • tunnistat oman vaikuttamistyylisi ja sen vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • saat laajan työkalupakin vaikuttamisen keinoja omaan työhösi sovellettavaksi
 • opit perustelemaan näkemyksesi vakuuttavasti ja kuulijalähtöisesti
 • harjoittelet ideoittesi myyntiä myös ajatteluttamalla ja oivalluttamalla
 • opit sitouttamaan muita muutokseen, yhteiseen tekemiseen ja vastuun ottamiseen
 • tehostat kykyäsi vaikuttaa päättäjiin ja saada asiat etenemään
 • saat asiantuntijuutesi tuottamaan tulosta.

Asiantuntijan vaikuttamistaito viestintätaitojen koulutus, Jari Vuorenmaa. Miten viet asioita ja projekteja eteenpäin muiden avulla. Vaikuttamistaidot ovat olennainen menestystekijä asiantuntijatyössä.

Asiantuntijan vaikuttamistaito — Influencer on vaikuttamisen ja yhteistyötaitojen valmennus, jota on toteutettu jo yli 300 kertaa.

valmentaja Jari Vuorenmaa